TransmisjaNa żywo

Nasza ufność

"Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili." (1 J 5, 14-15)

Uniżenie, a wywyższenie

"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 10)

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Istota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitewną formą obrony dzieci nienarodzonych, zagrożonych zabiciem w łonie matki. Istotą jej jest krótka codzienna modlitwa oraz jedna tajemnica różańca odmawiana codziennie przez dziewięć miesięcy.

Ta chrześcijańska inicjatywa jest osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu, oraz pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

         Bóg jest Dawcą i Panem każdego życia i każde dziecko do niego należy toteż od Boga bierzemy w duchową adopcję jedno dziecko znane tylko Bogu, aby przez całe jego życie płodowe otoczyć go płaszczem modlitwy Komunii Świętej i ofiary, aby wymodlić dla jego rodziców cud przemiany serc, by z dziecka niechcianego stało się dzieckiem oczekiwanym oraz by po urodzeniu prowadziło prawe życie.

         Duchowa Adopcja powstała z inicjatywy Błękitnej Armii Matki Bożej Fatimskiej tuż po objawieniach w Fatimie. Stała się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Do Polski została przeniesiona z Anglii w 1987 roku przez dra Pawła Milcarka wykładowcę filozofii chrześcijańskiej na Uniwersytecie w Warszawie. Idea ta przyjęła się i szybko rozpowszechniła się po całym kraju jak również poza jego granicami.

         W 1994 roku Ojciec Św. Jan Paweł II udzielił błogosławieństwa dziełu Duchowej Adopcji i na Jasnej Górze powstał Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji, nad którym opiekę objęli Ojcowie Paulini. Formacja duchowa obejmuje rekolekcje, trzydniowe, które odbywają się trzy razy w roku dla obrońców życia z całej Polski oraz lokalne dni skupienia. Ponadto organizowana jest corocznie ogólnokrajowa Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę, która poprzedza i przygotowuje na obchody Dnia Świętości Życia. Wydawane są również czasopisma o tematyce obrony życia, takie jak: „Głos dla życia”, „Służba Życiu”.

         W Diecezji Rzeszowskiej opiekę nad Ruchem Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego sprawuje dyrektor Duszpasterstwa Rodzin. Ruch zrzesza obrońców życia i animatorów z wielu parafii.

         W pierwsze soboty miesiąca w kościele Św. Rodziny w Rzeszowie odbywają się Czuwania Modlitewne w obronie życia od godz. 11.00. W programie czuwania jest różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. i spotkanie formacyjno-informacyjne.

         W I sobotę lipca corocznie organizowane są pielgrzymki pokutne za grzechy przeciw życiu do Tarnowca na Golgotę Dzieci Nienarodzonych. Wspólnym wysiłkiem ruchów obrony życia, organizacji i stowarzyszeń służących rodzinie zabierane są obecnie środki na budowę Pomnika Dzieci Nienarodzonych w Rzeszowie.

Duchowa Adopcja w naszej parafii

         W naszej parafii Dzieło Duchowej Adopcji podjęte zostało po raz pierwszy 3 maja 1997 roku. Odtąd podejmowane jest corocznie w dwóch stałych terminach: 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego czyli Dzień Świętości Życia; oraz 3 maja w Święto Matki Bożej Królowej Polski, który to dzień jest również Świętem Kielicha Życia i równocześnie patronalnym Świętem Duchowej Adopcji.

         W każdy I piątek miesiąca o godz. 18.00 sprawowana jest Msza św. w intencji adoptowanych przez nas dzieci. Również 16-go każdego miesiąca między godz. 20.00 a 21.00 gromadzimy się na modlitwie w obronie życia przed Najświętszym Sakramentem. Ponadto w każdą I środę miesiąca zbieramy się o 17.30 na wspólnej modlitwie różańcowej w obronie życia, po której sprawowana jest Msza św.

                  Patronką dzieci nienarodzonych i obrońców życia jest Matka Boża z Guadelupe. Kopia Jej Cudownego Obrazu gościła w naszej parafii 9 kwietnia 1999 roku w czasie II Misji Matki Bożej Guadelupe po Polsce.

         W czasie VII Pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego w czerwcu 1999r. została złożona mu w darze Księga Życia. Obejmowała ona około 400 osób, które w 1999 roku podjęły w naszej parafii Duchową Adopcję. W dwa miesiące później otrzymaliśmy od Ojca Świętego podziękowanie za dar i Jego Apostolskie Błogosławieństwo.

         Podejmowanie Duchowej Adopcji w naszej parafii ma charakter uroczysty i jest poprzedzone triduum dla uwrażliwienia i otwarcia serc na przyjęcie duchowego daru.

         Zakończenie dzieła Duchowej Adopcji odbywa się u nas również w sposób uroczysty. W czasie Mszy Świętej dziękujemy za dar Duchowej Adopcji, kończący adopcję składają w darach ofiarnych jedną czerwoną różę jako symbol służby najmniejszym i dotrzymanych przyrzeczeń. Otrzymują też pamiątkowy obrazek „Żyję dzięki duchowej adopcji”.

Współczesne czasy w słowach Ojca Świętego Jana Pawła II

         Duchowa Adopcja jest znakiem czasów w których żyjemy. Ojciec Święty Jan Paweł II nazywa obecne czasy Cywilizacją Śmierci, bo nigdy odtąd na świecie nie walczono tak zajadle z życiem. Żadna wojna nie pochłonęła tylu ofiar co totalitaryzm aborcyjny. Co czwarty człowiek na świecie zostaje zabity jeszcze pod sercem matki. I taka śmierć budzi szczególną odrazę. Duchowa Adopcja nie może być gestem rozpaczy wobec szerzącego się zła, ale zawsze ma być wyznaniem wiary, nadziei i miłości wobec Boga, który daje życie.

         Jest ona: - wołaniem o sprawiedliwość dla tych, którym nie pozwala się żyć, - jest wyznaniem miłości wobec zagrożonego dziecka, - budzeniem ludzkich sumień, - gromadzenie skarbu w Niebie, - lekarstwem na zranienia grzechami przeciw życiu, - wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

         Rok temu 18 sierpnia 2002r. w Łagiewnikach Ojciec Święty zawierzył Świat Bożemu Miłosierdziu i do każdego z nas skierował takie słowa: „Bóg okazując nam miłosierdzie oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”. A dzisiejszy świat wydał wojnę życiu. Nasze pokolenie okazało się pokoleniem grabarzy, bowiem złożyliśmy do grobu ponad 30 milionów najmniejszych Polaków - jedną Polskę o świcie życia. Jak bardzo obciążone jest sumienie naszego narodu. Jak bardzo poranione jest nasze społeczeństwo”.

           Duchowa Adopcja przynosi błogosławione owoce w życiu osobistym i rodzinnym.

         Potrzeba wielkiej modlitwy o życie, która ogarnie całe społeczeństwa i przeorze ludzką świadomość uwrażliwi na niemy krzyk dzieci nienarodzonych wołających o pomoc.

Najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi

1. Co to jest duchowa adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.

3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5. Jakie są owoce duchowej adopcji?

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

6. Kto może podejmować duchową adopcję.

Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

7. Ile razy można podjąć duchową adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?

Tak.

16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.

18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?

- pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,

- uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,

- skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (Ja........................................) postanawiam mocno i przyrzekam, ze od dnia .............................. w Święto / Uroczystość.................................................biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam:

- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,

- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,

- moje dobrowolne postanowienia:

.........................................................................................................................................................

 

.......................................

                        Podpis

Modlitwa codzienna

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

Kontakt w Polsce

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji - Jasna Góra

42-225 Częstochowa; ul. Ks. A. Kordeckiego 2 tel. (034) 65-66-88 (o. Ignacy Rękawek)

Informacji o Duchowej Adopcji udziela się w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie ul. Franciszkańska 3, 34-004 Kraków tel. (012) 422-94-24 w poniedziałki w godz. 11.00-13.00

Diakonia Życia Ruchu Domowego Kościoła organizuje comiesięczne nabożeństwa wynagradzające w każdą 3-cią sobotę miesiąca od 9.00 -16.00 w kościele parafialnym św. Józefa w Krakowie Podgórzu przy ul. Zamojskiego 2. Możliwość podjęcia Duchowej Adopcji w czasie Mszy św. o godz. 14.30

Chwila refleksji 

To ja Najmniejszy

O świcie życia

Do serca Twego kołaczę

Pod sercem matki dostałem wyrok

Że świata już nie zobaczę.

Ty mnie w sercu swym schroń

Swą modlitwą mnie broń

Mych rodziców oczyszczaj z wrogości

Aby mnie pokochali

Aby mnie zapragnęli

Ja chcę żyć

Pośród swoich

W miłości.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Taca on-line

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

email: parafia(AT)podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj1006
Wczoraj2190
Ogółem660597