Być dobrym pracownikiem

"Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy" (2Tm 2, 15)

Zachowujmy jedność Ducha

"Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4, 3)

Odnowa w Duchu Świętym

Opublikowano: sobota, 01, grudzień 2012

Przy naszej parafii działa Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym o nazwie EMAUS.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH - naprawdę warto!

Strona internetowa wspólnoty : http://www.wspolnota-emaus.pl/

Początki

Wspólnota „EMAUS” działająca przy naszej parafii powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii. Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia w Duchu Świętym. Liderem wspólnoty jest Anna Pokrywka.

Odnowa w Duchu Świętym zwana również Odnową Charyzmatyczną zaistniała w Kościele Katolickim w 1967 r. jako jeden z nurtów posoborowej odnowy. Służy pomocą w realizacji misji powierzonej Kościołowi przez Chrystusa: ewangelizacji świata, nawróceniu, zbawieniu i uświęceniu ludzi.

Podkreślając rolę Ducha Świętego w dziele zbawienia, Odnowa pozostaje głęboko chrystocentryczna. Wyznaje i głosi, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem i Panem świata, a poznanie Go i przyjęcie jako Zbawiciela Mistrza i Pana stanowi wskazaną przez Boga najpewniejszą drogę zbawienia.

Działalność

Charakterystyczną cechą Odnowy stanowi przeżywane zwykle intensywnie i głęboko doświadczenie obdarowania Duchem Świętym i Jego łaskami, zwane wylaniem Ducha Świętego lub chrztem w Duchu Świętym. Przynosi ono nawrócenie, umocnienie wiary i wierności przykazaniom, a zwłaszcza zdynamizowanie postawy apostolskiej, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna rozeznaje następujące cele:

  • upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości przez stałe nawracanie do Chrystusa i coraz pełniejsze przyjmowanie Go jako Zbawiciela, Mistrza i Pana,

  • rozwój cnót teologicznych i moralnych, uczestnictwem w liturgii, przyjmowaniem sakramentów z pogłębianiem wiedzy religijnej z aktywnym uczestnictwem w pastoralnej i apostolskiej misji Kościoła,

  • doprowadzenie do świadomego otwarcia się na przyjęcie Osoby i działania Ducha Świętego,

  • pogłębianie należytego rozumienia owoców Ducha Świętego łącznie z charyzmatami i posługiwania się nimi dla budowania wspólnoty Kościoła,

  • służba w mocy Ducha Świętego w ewangelizacji świata słowami i osobistym świadectwem wiary i życia.

Katolicka Odnowa charyzmatyczna żyje i działa w jedności ze stolicą Apostolską i hierarchią, czego wyrazem są częste kontakty Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Rady i Biura (IC-CRS) z Ojcem Świętym i jego urzędami w Rzymie.

Obecnie Ruch tan w Kościele na całej ziemi gromadzi największą liczbę członków spośród wielu innych ruchów przeszło 70 milionów członków.

Kardynał Leon Józef Suenens jeden z czterech moderatorów Soboru Watykańskiego powiedział: Odnowa jest poruszeniem Ducha, łaską, powiewem Ducha i szansą Kościoła na wiosnę, a najpiękniejszym dniem dla Odnowy będzie dzień, kiedy nikt nie będzie już o niej mówił, ponieważ wniknie ona w krwioobieg codziennego życia Kościoła.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania